Tag - Encoding
2021
C++ jstring to string (UTF16->UTF8)